Home

SCHOLEN

Museum De Lakenhal biedt programma's aan voor alle vormen van onderwijs, van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Voor leerlingen tot 18 jaar alsook voor docenten en begeleiders is de entree tot het museum gratis. Dit is ook van toepassing als er toeslagen gelden voor tentoonstellingen.

RONDLEIDING EN WORKSHOP OP MAAT

Naast educatieve programma's voor het basis- en het voortgezet onderwijs biedt Museum De Lakenhal maatwerk voor begeleid bezoek; in onderling overleg wordt een rondleiding of een workshop afgestemd op kennis en vaardigheden, leeftijd en interesse van de leerlingen. Naast aansluiting bij de kerndoelen van de vak- en vormingsgebieden in het onderwijs zijn de objecten van de vaste collectie en die van de tentoonstellingen steeds het uitgangspunt bij het musumbezoek. Museum De Lakenhal heeft als enige museum in Leiden een prachtige collectie oude en hedendaagse kunstwerken. Ook is in het museum veel informatie te vinden over het verleden van Leiden, zoals de lakennijverheid en het Beleg en Ontzet van 1574.

Voor reserveringen en meer informatie over een bezoek met de klas:
boekingen@lakenhal.nl
Tel: (0)71 – 516 53 60

BASISONDERWIJS

Museum De Lakenhal biedt twee programma's voor het basisonderwijs.

 1. Het onderwijsprogramma ‘Dat bewaren we’ maakt deel uit van de cultuurlijn Museum, een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs van de Cultuureducatiegroep. Binnen de cultuureducatieve leerlijnen staan de vanuit scholen geformuleerde wensen centraal. Museum De Lakenhal ontwikkelde de spannende, interactieve kijktour 'Dat bewaren we!' voor leerlingen uit groep 5 en 7 van het basisonderwijs.

 2. Met het onderwijsprogramma 'Leids Laken in de klas' komen museumdocenten naar de klas. In de periode 2016-2017 is Museum De Lakenhal gesloten vanwege restauratie en uitbreiding van het monumentale museumgebouw. Daarom is een speciaal programma ontwikkeld rondom het thema 'Leids Laken'.

DAT BEWAREN WE!

Museum De Lakenhal werd in 1874 gesticht als museum voor geschiedenis en beeldende kunst. Duik met de klas in de geschiedenis en maak kennis met het museum als plek waar dingen worden bewaard. Ontdek het gebouw, voel de lakense stof, bekijk de stalenboeken waarin de kwaliteit van het laken werd genoteerd en sta oog in oog met de staalmeesters zelf. Verken ook de schilderijenzalen en bekijk welke voorwerpen het museum heeft verzameld en waarom.

DOELGROEP

Groep 5 en 7 van het basisonderwijs

GROEPSGROOTTE

Maximaal 36 leerlingen

KERNDOELEN
 • Kennismaken met het fenomeen 'museum' en Museum De Lakenhal in het bijzonder, als verzamelaar en beheerder van beeldende kunst en geschiedenis;
 • Inzicht krijgen in deelaspecten van de Leidse geschiedenis;
 • Op verschillende manieren kijken naar voorwerpen die deel uitmaken van ons gedeeld cultureel erfgoed;
 • Het programma sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden 'Nederlands', 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'.
WERKVORM

Het programma bestaat uit een museumbezoek van anderhalf uur, dat in de klas wordt voorbereid en verwerkt. Tijdens het museumbezoek wordt de groep leerlingen in tweeën gesplitst. De ene helft krijgt een interactieve rondleiding door (een gedeelte van) het museum.De andere helft van de groep bekijkt actief enkele schilderijenzalen van het museum aan de hand van een kijktocht. Het vormen van een eigen mening en kunnen uitleggen waarom je iets vindt speelt hierbij een belangrijke rol. Na 35 minuten wisselen de groepen van activiteit. Aan het einde van het programma onderzoeken zij het exterieur van het museumgebouw op sporen van zijn textielverleden.

BEGELEIDING

De rondleiding wordt begeleid door een medewerker van het museum. Voor de kijktocht wordt een actieve bijdrage gevraagd van de leerkracht en ouders. De school wordt verzocht voor één begeleider per tien leerlingen te zorgen. Is dit niet haalbaar, neem dan tijdig contact op met Lydia Vermond. Dit kan telefonisch (071-5165360) of via e-mail l.vermond@lakenhal.nl. In onderling overleg wordt er dan naar een oplossing gezocht. Wanneer er meer begeleiders met de groep meekomen, verzoeken wij hen om de leerlingen te begeleiden bij de kijktocht.

LESMATERIAAL

Het lespakket biedt de mogelijkheden het museumbezoek in de klas voor te bereiden en te verwerken.

download docentenhandleiding download werkbladen

Leids Laken in de klas

Museum De Lakenhal dankt haar naam aan de voormalige ‘Laecken- Halle’ uit 1640, waar ooit het beroemde Leidse laken werd gekeurd en verkocht. Maar wat is lakense stof precies en waarom is het nu nog steeds belangrijk? Tijdens deze interactieve les voelen, ruiken en keuren de leerlingen de lakense stof. Ze maken kennis met de geschiedenis van het museum en gaan zelf als moderne textielkunstenaars aan de slag met het maken van patronen.

Doelgroep en cultuurlijnen

De les is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 5 van het basisonderwijs en wordt o.a. aangeboden via Cultuureducatiegroep Leiden. De les wordt aangeboden in de cultuurlijnen Museum, Tijd, Op Maat en Kunst.

Leerdoelen
 • Leerlingen leren hoe lakense stoffen in de Gouden Eeuw werden geproduceerd en wat de moderne tegenhangers hiervan zijn.
 • Leerlingen krijgen een indruk van wat de volgende beroepen m.b.t. lakenhandel in de Gouden Eeuw inhielden: lakenkoopman, staalmeester en drapenier.
 • Leerlingen leren verschillende technieken kennen waarmee textiel versierd kan worden; sjabloneren, stempelen.
 • Leerlingen leren wat een patroon is en experimenteren zelf met een patroon met een ritme.
 • Leerlingen maken kennis met schilderkunst van de Gouden Eeuw uit de collectie van Museum De Lakenhal.
Kerndoelen

Het lesprogramma sluit aan bij de kerndoelen 1, 3 (leergebied Nederlands) 44, 52 (leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld) 55, 56 (leergebied Kunstzinnige oriëntatie).

AANMELDEN

Aanmelden voor deze lesprogramma's kan via de website van de Cultuureducatiegroep.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Het educatieve programma 'BeMused door Doorbeelden' maakt deel uit van 'BeMused', een verzameling van actieve en stimulerende lesprogramma's voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs van de Cultuureducatiegroep. Leerlingen bezoeken verschillende Leidse erfgoedinstellingen; in Museum De Lakenhal gaan zij aan de slag met: Doorbeelden, het abstraheren van de visuele werkelijkheid. De museumles is inhoudelijk ook geschikt voor het speciaal onderwijs.

BEMUSED DOOR DOORBEELDEN

In het museum ontdekken de jongeren de veelzijdige kunstenaar Theo van Doesburg (1883-1931), waarna ze in een workshop zelf aan de slag gaan. Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met Van Doesburgs manier van werken: het abstraheren van de visuele werkelijkheid. Ze maken hun eigen abstracte werk, onder begeleiding van een Leidse kunstenaar!

DOELGROEP

Alle sectoren van het VMBO. Het programma sluit aan op de theoretische en gemengde leerweg en is met name gericht op het kunstvakkenonderwijs uit de bovenbouw. Het sluit aan op de kerndoelen E: Mens en maatschappij en F: Kunst en cultuur.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 30 leerlingen

KERNDOELEN

Het programma is geschikt voor een van de kunstklassen of ter vervanging van een les CKV. In het programma ontdekken de leerlingen hoe de abstracte werken van Theo van Doesburg zijn ontstaan. Dit 'abstract maken' werd door Van Doesburg zelf 'doorbeelden' genoemd. In opeenvolgende fasen werkte hij een herkenbare motief uit tot een abstracte compositie. Het proces vond hij daarbij belangrijker dan het resultaat. Doordat de leerlingen dit proces zelf intensief doorlopen tijdens de workshop, zal de informatie beter beklijven.

WERKVORM

Het programma duurt 90 minuten. De groep wordt in tweeën gesplitst en de leerlingen werken tijdens de workshop in tweetallen.

BEGELEIDING

Voor deelname aan het programma wordt de (actieve) deelname gevraagd van 1 begeleider per 15 leerlingen.

LESMATERIAAL

Het programma is ook zonder voorbereidende les goed te volgen. Wij raden u wel aan om voor het bezoek aan Museum De Lakenhal aandacht te besteden aan wat de leerlingen in het museum te wachten staat. Tips om het museumbezoek voor te bereiden en te verwerken staan in de docentenhandleiding.

download docentenhandleiding
AANMELDEN

Aanmelden voor dit lesprogramma kan via de website van de Cultuureducatiegroep.

gedragsregels

Om het bezoek voor iedereen even aangenaam te maken vragen wij aandacht voor de gedragsregels voor scholieren in Museum De Lakenhal:

 • jassen en tassen worden opgeborgen in de garderobe;
 • eten en drinken mag alleen op het voorplein van het museum;
 • er zijn klemborden beschikbaar, dus gebruik de tafels en muren in het museum niet als ondergrond;
 • loop rustig en praat zachtjes;
 • kijk goed naar de kunstvoorwerpen in het museum, maar raak ze niet aan;
 • telefoneren mag alleen buiten het museum;
 • docenten/begeleiders zijn eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het verloop van het bezoek en het gedrag van de leerlingen.