Word mecenas en steun de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal!

Het Lucas van Leyden Mecenaat is een nieuw en inspirerend netwerk voor burgers en bedrijven die Leiden in het algemeen en Museum De Lakenhal in het bijzonder een warm hart toedragen. Leden van het mecenaat zijn bereid om persoonlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van dit mooie Leidse museum. Daarmee geven zij uiting aan hun culturele en maatschappelijke betrokkenheid.
In de periode 2011-2017 komen de opbrengsten van het mecenaat ten goede aan de restauratie en nieuwbouw van Museum De Lakenhal. Naast restauratie van het rijksmonument de 'Laecken-Halle' uit 1640 en de daarachter gelegen schilderijenzalen wordt een nieuwe ruimte voor wisselende tentoonstellingen gebouwd. Daarnaast worden de publieksvoorzieningen in het museum verbeterd door bijvoorbeeld een nieuw entreegebied, een publiekszaal en museumhoreca. Na voltooiing van de geplande restauratie en uitbreiding komen de opbrengsten van het mecenaat ten goede aan bijzondere projecten en tentoonstellingen van het museum.

Lucas van Leyden Mecenaat
Het Lucas van Leyden Mecenaat is in de huidige vorm actief sinds maart 2011. Het mecenaat is een stichting onder aanvoering van bestuursvoorzitter mr. drs. L.C. (Elco) Brinkman. Het Lucas van Leyden Mecenaat kent drie geefkringen van Drapeniers, Staalmeesters en Gouverneurs, die tal van bijzondere privileges genieten, waaronder het exclusieve jaarlijkse mecenaatsdiner in het museum.  Hun financiële bijdrage aan het mecenaat wordt grotendeels gecompenseerd door fiscale aftrekbaarheid. Het mecenaat kent momenteel ruim dertig leden, zowel particulieren als vertegenwoordigers van universiteiten en bedrijven. Het mecenaat vormt daarmee een uniek netwerk rondom Museum De Lakenhal.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en steun,

Elco Brinkman, voorzitter Lucas van Leyden Mecenaat
Meta Knol, directeur Museum De Lakenhal

Contact
Voor meer informatie over het Lucas van Leyden Mecenaat kunt u contact opnemen met Tara Lem, relatiebeheerder van het Lucas van Leyden Mecenaat, via 071 – 516 53 60 of mecenaat@lakenhal.nl.

HET LUCAS VAN LEYDEN MECENAAT
Postbus 2044
2301 CA LEIDEN
071 516 5360
mecenaat@lakenhal.nl

bezoekadres:
MUSEUM DE LAKENHAL
Oude Singel 28-32
2312 RA LEIDEN


download folder >

Het Lucas van Leyden Mecenaat is een stichting met een eigen bestuur:
Mr. Drs. Elco Brinkman, voorzitter
Mr. Haro Schultz van Haegen, penningmeester,
Drs. Sylvia den Engelsen, secretaris,
Prof. dr. Michiel Scheltema,
Prof. dr. Ton van Raan en
Dhr. Jeroen Maters

Klik voor een grotere versie

Geefkringen
Het Lucas van Leyden Mecenaat kent drie geefkringen met elk hun eigen privileges: Drapeniers (giften vanaf 2.000 euro per jaar), Staalmeesters (giften vanaf 5.000 euro per jaar) en Gouverneurs (giften vanaf 10.000 euro per jaar). Leden van het mecenaat kunnen rekenen op de persoonlijke aandacht van het bestuur, directie en medewerkers. De Lakenhal biedt mecenaatsleden gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens speciale ontvangsten, waaronder het jaarlijkse Mecenaatsdiner. Het exclusieve mecenaatsprogramma is verankerd in geschiedenis, programmering en collectie van De Lakenhal. Uniek is dat de leden van het mecenaat een persoonlijke sleutel tot De Lakenhal ontvangen, die eens per vijf jaar te verzilveren is.

Drapeniers Klik en lees meer

Drapeniers
Giften vanaf 2.000 euro per jaar

In de 16de en 17de eeuw was het Leidse laken wereldberoemd vanwege de kleur en de kwaliteit. Drapeniers waren aanzienlijke burgers die een bijzondere rol speelden in het bestuur en de handel van de stad. Een drapenier hield zich bezig met de vervaardiging en verkoop van lakense stoffen. Zijn activiteiten vormden een schakel tussen het ambachtelijke bedrijf en de latere industriële nijverheid. Drapeniers droegen in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van Leiden.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar.
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Drapeniersdag, voor twee personen (incl. kinderen tot 16 jaar).
 • Hard-hat tour voor Drapeniers tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal.
 • Vermelding als Drapenier in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst).
 • Vermelding als Drapenier op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


Staalmeesters Klik en lees meer

Staalmeesters
Giften vanaf 5.000 euro per jaar

Staalmeesters waren de belangrijkste keurmeesters van het Leidse laken. Zij controleerden de kleur van de stoffen, op basis van gewaarmerkte monsters: ‘stalen’. Dit was van groot belang, want de hoogwaardige glanzende kleuren als blauw, purper en karmozijnrood maakten de Leidse stoffen wereldberoemd. Het staalmeesterschap was een onbetaalde, maar invloedrijke erefunctie. In de ‘Laecken-Halle’ is de oorspronkelijke Staalmeesterskamer nog altijd zichtbaar voor het publiek.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen.
 • Catalogi en publicaties van Museum De Lakenhal worden u kosteloos toegezonden.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse Staalmeesterslezing, voor twee personen.
 • Hard-hat tour voor Staalmeesters tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal.
 • Vermelding als Staalmeester in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst).
 • Vermelding als Staalmeester op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


Gouverneurs Klik en lees meer

Gouverneurs
Giften vanaf 10.000 euro per jaar

Gouverneurs hadden de leiding over de lakenindustrie, zij vormden het bestuur. Zij hielden streng toezicht op de kwaliteit.
Goedgekeurde partijen kregen een loden keurmerk, een lakenloodje. Het beroemde Leidse laken werd over de hele wereld verhandeld. Leidse lakenloodjes zijn dan ook in alle werelddelen teruggevonden. Nieuwe gouverneurs werden geworven onder de notabelen en grote ondernemers van de stad Leiden. In de ’Laecken-Halle’ is de Gouverneurskamer met de oorspronkelijke schilderijen nog altijd te zien voor het publiek.

  privileges
 • Persoonlijke ‘sleutel’ tot De Lakenhal, eenmaal in de vijf jaar inzetbaar
 • Uitnodigingen voor besloten voorbezichtigingen van tentoonstellingen, voor twee personen
 • Catalogi en publicaties van Museum De Lakenhal worden u kosteloos toegezonden
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse mecenaatdiner
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse Gouverneursdiner met bestuur en directie, voor twee personen
 • Hard-hat tours voor Gouverneurs tijdens restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal
 • Vermelding als Gouverneur in uitingen van Museum De Lakenhal (indien gewenst)
 • Vermelding als Gouverneur op plaquette in museum (indien gewenst).


sluit bovenstaande tekst


ANBI
Het Lucas van Leyden Mecenaat is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het belastingvoordeel voor de inkomstenbelasting kan oplopen tot 52 % van het te schenken bedrag. Dit kan betekenen dat het Mecenaat 2.000 euro van u als Drapenier ontvangt en het u 960 euro kost. Bij een gift als Staalmeester ontvangt het Mecenaat 5.000 euro en kost het u 2.400 euro en voor een gift als Gouverneur ontvangt het Mecenaat 10.000 euro en kost het u 4.800 euro. Het mecenaat is uw graag van dienst bij het laten opmaken van de notariële akte door BMS Netwerk Notarissen. De kosten hiervan neemt het mecenaat voor haar rekening.

Lees meer

Giften aan het LLM zijn 100% aftrekbaar van de belasting als men voor tenminste vijf opeenvolgende jaren een vast bedrag schenkt én deze schenking door een notaris in een akte wordt vastgelegd. Met deze lijfrente schenking kan onder de huidige geefwet tot 52% (afhankelijk van belastingtarief) van de gift teruggekregen worden van de belasting. In de beoogde nieuwe geefwet is dit tot 78%. In de nieuwe geefwet mogen giften aan een ANBI ten behoeve van de giftenaftrek, in de inkomstenbelasting onbegrensd en in de vennootschapsbelasting tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 5000,- per jaar worden vermenigvuldigd met factor 1,5.


Voor schenkingen aan een ANBI door bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting. (artikel 16 van de wet op vennootschapsbelasting) Onder de huidige geefwet is kan een bedrijf schenkingen aftrekken voor zover deze in totaal meer dan € 227,- bedragen. De aftrek bedraagt nooit meer dan 10% van de winst waarover vennootschapsbelasting wordt geheven. In de beoogde nieuwe geefwet vervalt de drempel van € 227,-. Verder wordt het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt, verhoogd naar maximaal 50%, waarbij het totaal aan aftrekbare giften per jaar niet meer mag bedragen dan € 100.000,-

Utopisch Nest
avontuurlijke samenwerking.


Lees meer »
Utopisch Nest
Klik hier om de maandelijkse
nieuwsbrief
te ontvangen.
Nieuwsbrief Museum De Lakenhal ontvangen
Museumjeugduniversiteit