Home

SCHENKEN

CULTURELE ANBI EN GEEFWET

Geeft u aan het Lucas van Leyden Mecenaat, dan geniet u extra fiscaal voordeel. Omdat het mecenaat door de fiscus aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is het vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Zo komt elke schenking geheel ten goede aan de plannen en activiteiten van Museum De Lakenhal. Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht, waarbij schenkingen aan instellingen met een culturele ANBI-status zoals het Lucas van Leyden Mecenaat fiscaal nog aantrekkelijker zijn geworden.

ANBI GEGEVENS

Het Lucas van Leyden Mecenaat is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als een Culturele ANBI. Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Sinds deze datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Onderaan deze pagina staan deze gegevens voor het Lucas van Leyden Mecenaat overzichtelijk onder elkaar.

SCHENKINGEN DOOR EEN PARTICULIER

Giften aan het Lucas van Leyden Mecenaat zijn maximaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting als men voor tenminste vijf opeenvolgende jaren een vast bedrag schenkt. Onder de huidige Geefwet mogen giften (tot max. € 5.000) tot 125% worden verhoogd, voordat u ze aftrekt van de belasting (dit is de zogenaamde multiplier). U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Als u in een (onderhandse) akte laat vastleggen dat u gedurende minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan het mecenaat, profiteert u van een volledige aftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

SCHENKINGEN DOOR EEN BEDRIJF

Voor schenkingen aan het Lucas van Leyden Mecenaat door een bedrijf bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting (artikel 16 van de wet op vennootschapsbelasting). In de Geefwet is het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt verhoogd naar maximaal 50% van de belastbare winst. Het totaal aan aftrekbare giften per jaar mag niet meer bedragen dan € 100.000,-.

Culturele ANBI

Het Lucas van Leyden Mecenaat is door de belastingdienst officieel aangemerkt als een Culturele ANBI. Hieronder staan de ANBI-gegevens van het Lucas van Leyden Mecenaat overzichtelijk onder elkaar.

Naam organisatie

Stichting Het Lucas van Leyden Mecenaat (Lucas van Leyden Mecenaat)

RSIN/ fiscaal nummer

RSIN Nummer: 813140079

KvK-nummer

KvK-nummer: 28092189

Internet adres

http://www.lakenhal.nl/mecenaat

Contactgegevens

Postadres:
Museum De Lakenhal
Postbus 2044
2301 CA Leiden

Bezoekadres:
Museum De Lakenhal, kantoor
Lammermarkt 31 2312 CL Leiden

Bezoekadres Museum De Lakenhal: Oude Singel 32 2312 RA Leiden

E-mail: mecenaat@lakenhal.nl
Telefoonnummer Museum De Lakenhal: +31 (0)71-5165360

Doelstelling

Het bestuur van Stichting Het Lucas van Leyden Mecenaat stelt zich ten doel duurzame relaties te ontwikkelen tussen Museum De Lakenhal en filantropische burgers die een band voelen met Leiden in het algemeen, en met Leidse geschiedenis en kunst in het bijzonder. Het bestuur wil dit doel bereiken door particulieren en bedrijven uit Leiden en omstreken de kans te bieden een eigentijds sociaal netwerk te ontwikkelen in een bijzondere culturele en historische omgeving. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun - in de ruimste zin des woords - aan Museum De Lakenhal. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het aantrekken, beheren en beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen, die - al of niet uitdrukkelijk ten bate van het museum - aan de stichting zijn geschonken en/of vermaakt;
  • het ter beschikking stellen aan het museum van de revenuen van haar vermogen of - zo dit met de schenker is overeengekomen of door de erflater bepaald - delen van dit vermogen zelf;
  • alle wettige middelen die het bestuur verder dienstig acht.

Beleidsplan

Zie beleidsplan

Bestuurders

Zie bestuur

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging en/of onkostenvergoeding.

Activiteiten en hoofdlijnen beleidsplan

De activiteiten en werkzaamheden van het Lucas van Leyden Mecenaat zijn onder te brengen in:

  • samenbrengen van inspirerend netwerk van filantropische burgers en bedrijven uit Leiden en omstreken
  • geld genereren voor uitzonderlijke activiteiten en projecten van Museum De Lakenhal.

Voor de groep betrokken mecenassen en potentiele begunstigers organiseert het mecenaat diverse culturele activiteiten in samenwerking met het museum, zoals:

  • het jaarlijkse mecenaatsdiner in Museum De Lakenhal
  • lezingen, previews en borrels
  • diverse ontvangsten op maat

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Zie jaarverslag

Formulier grote ANBI

Zie formulier grote ANBI