Museum De Lakenhal is tijdelijk gesloten
Home

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.lakenhal.nl en alle andere websites die door of namens Museum De Lakenhal Leiden gepubliceerd worden. Museum De Lakenhal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Museum De Lakenhal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Museum De Lakenhal garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

 4. Museum De Lakenhal is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Museum De Lakenhal gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Museum De Lakenhal de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

 5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

 6. Museum De Lakenhal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Museum De Lakenhal behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie (waaronder uw gegevens die benodigd zijn voor het downloaden van afbeeldingen) plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

 7. Op afbeeldingen en teksten zonder publiek domeinvermelding op deze website rust auteursrecht van Museum De Lakenhal als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Museum De Lakenhal in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

 8. De merken en logo's van Museum De Lakenhal zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

 9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot:
  Museum De Lakenhal
  Postbus 2044
  2301 CA Leiden
  +31 (0)71 5165360
  of via pr@lakenhal.nl

 10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

PRIVACYBELEID

 1. Voor Museum De Lakenhal en alle gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Museum De Lakenhal is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

 2. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Museum De Lakenhal (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door Museum De Lakenhal aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie Museum De Lakenhal meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar pr@lakenhal.nl. Museum De Lakenhal geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 3. Museum De Lakenhal verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.