Home

PERSVERKLARING

ADVIES RIJKSBOUWMEESTER

2 februari 2016

Wethouder Robert Strijk heeft dinsdag 2 februari de uitkomst bekend gemaakt van het aanvullend advies dat is gevraagd aan de Rijksbouwmeester, naar aanleiding van de voorgenomen plannen voor de verplaatsing van de Joristrap, ten behoeve van de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal. De Rijksbouwmeester komt tot de conclusie dat verplaatsing van de trap, met het oog op de toekomst van het museum, de beste oplossing is. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te kiezen voor een zorgvuldige verplaatsing van de Joristrap in Museum De Lakenhal. Het college is tot dit besluit gekomen na een integrale afweging van adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, monumentenspecialisten van Erfgoed Leiden, de Welstands- en Monumentencommissie, het architectenteam en het aanvullend advies van de Rijksbouwmeester. Museum De Lakenhal is verheugd dat er een breed draagvlak is voor voortzetting van de huidige plannen.

Joristrap

Het voorstel van de architecten voorziet in het openen van de oorspronkelijke, 17e-eeuwse Achterplaats in het hart van het gebouw. Om voldoende publieksruimte te kunnen creëren ter compensatie van de ruimte die het museum verliest door verwijdering van de huidige, glazen overkapping van het voorplein, stellen zij een zorgvuldige verplaatsing van de 19e-eeuwse Joristrap naar de westzijde van het gebouw voor. Tegen deze verplaatsing is bezwaar aangetekend door twee particulieren en het Cuypersgenootschap. In november 2015 besloot het college om nog eenmaal alle argumenten rondom de verplaatsing van de Joristrap voor te leggen aan een onafhankelijk expert, de Rijksbouwmeester. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft de Rijksbouwmeester zijn advies uitgebracht.

Varianten

Over de voorgenomen verplaatsing van de trap zijn zorgen geuit door particulieren en het Cuypersgenootschap. Aan de Rijksbouwmeester is gevraagd om een aanvullend advies te geven. In de ontwerpfase hebben de architecten drie verschillende varianten onderzocht. Naar aanleiding van het verzoek van de Rijksbouwmeester zijn aanvullende varianten met een lichtere ondersteuningsconstructie uitgewerkt. Alle onderzochte varianten zijn samengevat in een rapport dat is voorgelegd aan de Rijksbouwmeester. Hij concludeert dat de ondersteuningsconstructie die nodig is bij behoud van de trap op de huidige locatie, in alle varianten een belemmering vormt voor het functionele gebruik. Op basis van het uitgebreide onderzoek en een integrale weging van argumenten komt de Rijksbouwmeester tot de conclusie dat het verplaatsen van de Joristrap onontkoombaar is.

Zorgvuldig en transparant proces

In een stad waarin kennis en cultuur de pijlers zijn, is een zorgvuldige afweging van cultuurhistorische waarden van groot belang. Dit zorgvuldige en transparante proces heeft plaatsgevonden. Nu alle aspecten zijn onderzocht en gewogen, kunnen de plannen voor restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal worden voortgezet. Zowel het Cuypersgenootschap als de particulieren die hun zorgen hebben geuit worden per brief over het besluit geïnformeerd. Tevens is een brief aan de gemeenteraad hierover vastgesteld.

Planning

In verband met het aanvullende onderzoek op verzoek van de Rijksbouwmeester is enkele maanden extra vertraging ontstaan, doordat met de tweede ronde van de aanbestedingsprocedure voor de aannemer is gewacht op het advies van de Rijksbouwmeester en het besluit van het college. Deze aanbestedingsprocedure kan nu worden voortgezet.

MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT OP MET DE AFDELING PUBLIEK VAN MUSEUM DE LAKENHAL:
+31 (0)71 5165360 of pr@lakenhal.nl