Recente afdruk van de oude kaart van Hagen: stadsplattegrond van Leiden, in vier delen, origineel 1670-1675; afdruk ca. eind 20ste eeuw

Anoniem

Multimedia

Afbeeldingen van dit object mogen niet worden gedownload. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Recente afdruk van de oude kaart van C. Hagen, de stad Leiden, bestaande uit vier delen, kwadranten. De randen van de prenten zijn precies langs de afbeelding omgevouwen, zodat ze aan elkaar gelegd kunnen worden. Ze zijn aan elkaar bevestigd geweest met plakband, de sporen van de lijm zijn nog te zien aan de achterzijde op de omgevouwen stroken. Deel A bestrijkt het noordwesten van Leiden, met de Rijn, de Marekerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Links boven staat in een kader de volgende tekst: "De Staten van Holland ende West-vriesland Doen te Weten Alsoo ons vertoont is by Burgermeesteren ende Regeerders der Stadt Leyden etc: Soo ist, Dat wy de saecke ende t, versoeck voors. overgemerckt Hebbende, ende genegen wesende ter bede vande Verthoonders uijt onse Reghte wetenschap, souveraine macht ende Athoriteyt de voorn: Verthoonders geconsenteert ende geoctroijeert Hebben, consenteren ende Oc: troyeren deselve mitsdesen, dat sy de voors. caerte vande Stadt Leyden, bij haer gedaen snyden ende drucken, binnen onsen Lande, van Hollandt ende West vrieslandt, geduyrende den tijt van vyftien Naestcomende achtereenvolgende Jaren, alleen sul: len mogen doen snyden, drucken, doen drucken, uytgeven ende verkopen, Verbiedende daerom allen, ende eenen yegelycken de voors. Kaerte int geheel ofte deel naer te snyden drucken ofte doen drucken, ofte elders naer gesneden ende gedruckt- binnen den selven onsen Lande te brengen uijt te geven ofte te verkopen, op verbeurte van alle de naergedruckte ingebrachte ofte vercochte exemplaren, ende een boete van Drie Hondert guldens daer en boven te verbeuren te appliceren een derdepart voor den Officier die de calange doen sal, een derdepart voor den armen der plaetse daer het casus voorvallen sal ende 't re: sterende derdepart voorde Verthoonders, Ende ten eynde de Ver: thoonders desen onsen consente ende Octroije, mogen genieten als naer behooren Lasten wy allen ende eenen yegelycken dien 't aangaen mach haer daer naer te Reguleren, Gedaen inden Hage onder Onsen GRooten Zegele hier aen doen Hangen den 12en July int jaer Ons Heeren ende Zalichmaeckers duysent Ses Hondert vyffendetseventigh is geteyckent ABr. d'. Asperen Op de plycque stondt Ter Ordonnantie vande Staten Ende was ge: teyckent Herbt. van Beaumont, Zynde voorts besegelt met een Root wasse Zegel onder uythangende aen een Dubbelde Witte Franchyne staert." Het kader wordt gedragen door twee putti die aan een guirlande hangen. Deel B bestrijkt het noordoosten van Leiden, met de Oude en de Nieuwe Rijn, de Haven en de (inmiddels afgebroken) Oosterkerk. Rechts boven is in een cartouche de schaal van de kaart aangegeven: "Schala van 50 Rhijnlandtse Roede, Afgemeten en Afgeteijckent door Johan douw de Jonge." De cartouche wordt gedragen door een putto met meetinstrumenten in zijn handen. Deel C bestrijkt het zuidoosten van Leiden, met de Burcht, de Hooglandse Kerk en de Saaihal (later Lodewijkskerk). Rechtsonder staan in een kader de namen van de schout en de veertig raden van Leiden. Links naast het kader ligt een man met een kruik waar water uitstroomt. Achter hem een vrouw die een guirlande vasthoudt. Bovenop het kader zit een elf. Linksonder is een kompas afgebeeld. Deel D bestrijkt het zuidwesten van Leiden, met de Pieterskerk, de Engelse Kerk en het Academiegebouw. Op dit kwadrant staat links onder een legenda met opgave van de afgebeelde gebouwen, grachten en straten. Rechts van het kader staat een jongeman met een spade in zijn hand. Naast hem ligt een stapel ronde schijven met de Leidse sleutels bovenop. Boven het kader zitten Minerva en Ceres bij een ovaal schild, dat is omgeven door lauweren en waarop de Leidse sleutels staan. Op alle delen zijn schepen en boten op het water afgebeeld.

Object

Titel
Recente afdruk van de oude kaart van Hagen: stadsplattegrond van Leiden, in vier delen
Objectnaam
gravure
Inventarisnummer
z.n. 688
Publiek domein

Publiek domein is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat werken niet langer onder de bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten vallen. Dit is het geval als de maker minstens 70 jaar dood is. Er is dan geen rechthebbende en om de werken te gebruiken is geen toestemming nodig.

nee

Vervaardiging

Makers
Anoniem
Christiaan Hagen (graveur)
Datering
origineel 1670-1675; afdruk ca. eind 20ste eeuw
Materialen
papier, inkt
Techniek
gedrukt
Afmetingen
Algemeen (per stuk, de randen niet uitgevouwen): 46,7 x 60,4cm (467 x 604mm)
Algemeen (totaal, aan elkaar gelegd, de randen niet uitgevouwen): 93,4 x 120,8cm (934 x 1208mm)

Onderwerp

Voorstelling
minerva, molen, boot, stadswapen, stadspoort, gracht, schip, academiegebouw, plattegrond, putto, sleutel, rivier, huis, kerk

Verwerving

Wijze van verwerving
(not assigned)
Vragen?
collectie@lakenhal.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan